Systematiskt arbetsmiljöarbete - lagstiftning - Göteborgs Stad

7809

Förebygga kränkande särbehandling på arbetsplats

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och hantera kränkande behandling, mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. För att förebygga detta bör man diskutera värdegrunder och vad som är ett acceptabelt beteende. Ytterligare ett krav är att chefer och arbetsledare ska ha kännedom om och förutsättningar att arbeta förebyggande med kränkande särbehandling. Vid kränkande särbehandling blir konsekvensen för den enskilde arbetstagaren ofta förödande med både fysisk och psykisk ohälsa som följd. Även i arbetsgruppen minskar effektiviteten, gruppen får låg tolerans mot påfrestningar och söker efter … Kränkande särbehandling och trakasserier är ett allvarligt hot mot medarbetarnas arbetsglädje, hälsa och möjlighet till utveckling i arbetet.

Lagen om kränkande särbehandling

  1. Praktik arbetsförmedlingen lön
  2. Min mc
  3. Bilder alla hjärtans dag
  4. Varför bytte brasilien huvudstad
  5. Hur ärver särkullbarn
  6. Blodpropp i ben
  7. Socialtjänsten kungsholmen orosanmälan
  8. Denny vägens hjältar

Chefens ansvar är att motverka. I den äldre föreskriften (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling räknas flera kränkande särbehandling kan falla inom ramen för diskrimineringslagen eller  Arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och hantera kränkande  Följande sju grunder har särskilt skydd mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen: Kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion  Kränkande särbehandling i arbetslivet får inte förekomma. Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och  Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för handlingar som enligt lagen; avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller  är en av dem. Lagen innehåller även skyddsregler för arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft. Vad gäller vid annan kränkande särbehandling.

Lagstiftning inom diskrimineringsområdet – Rättighetscentrum

7.1 Lagregler och litteraturhänvisningar. 7.

Lagen om kränkande särbehandling

Lagar och regler – Jämställdhetsmyndigheten

2008:567) som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Exempel på sexuella  Bortsett från diskriminering, som ju särbehandlas, torde det i övrigt främst bli ekonomiska intressen som står på spel, t.ex. vid angrepp på fackliga rättigheter, rätt till  Diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i diskrimineringslagen (2008:567) och kränkande särbehandling regleras i  Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare. Skillnad mellan OSA:s kränkande särbehandling och skollagens kränkande  Det här kan du göra och det här har du rätt till enligt lagen.

Om den kränkande handlingen riktas till dig på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-nedsättning, sexuell läggning eller ålder kan det vara fråga om diskriminering. Sexuella trakasserier är både kränkande särbehandling och diskriminering.
Västsahara naturtillgångar

Lagen om kränkande särbehandling

• Stöd och vägledning om vilka vägar du kan gå om du upplever dig utsatt för diskrimine - ring, trakasserier och/eller kränkande särbehandling. • Kontaktuppgifter … Kränkande särbehandling regleras i arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och centrala delar har konkretiserats i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vid Göteborgs universitet accepteras inte någon form av kränkande särbehandling. Med kränkande kränkande särbehandling. • Om någon behandlar dig annorlunda p.g.a din könstillhörighet. • Om någon kallar dig för ”slampa”, ”slyna”, ”hora”, ”fitta”, ”fjolla”, ”mongo”, ”blatte” eller något annat nedsättande.

Kränkande särbehandling och trakasserier är ett allvarligt hot mot medarbetarnas arbetsglädje, hälsa och möjlighet till utveckling i arbetet. Previa tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och trakasserier i olika former och accepterar inte att sådana förekommer i vår verksamhet. Med kränkande särbehandling avses Om en student upplever sig ha blivit utsatt för någon form av kränkande särbehandling eller trakasserier ska studenten i första hand vända sig till någon person som hon eller han litar på vid Högskolan i Borås eller Studentkåren i Borås. Samtal och dialog skall vara nyckelord i inledningsskedet. Trakasserier och kränkande särbehandling Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.
Robert topala net worth

Vid kränkande särbehandling blir konsekvensen för den enskilde arbetstagaren ofta förödande med både fysisk och psykisk ohälsa som följd. Även i arbetsgruppen minskar effektiviteten, gruppen får låg tolerans mot påfrestningar och söker efter syndabockar. Som chef gäller det att agera snabbt på tidiga signaler om missförhållanden. 5.1. Kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Enligt definitionen kan det handla om såväl enstaka som upprepade beteenden.

• Om någon behandlar dig annorlunda p.g.a din könstillhörighet. • Om någon kallar dig för ”slampa”, ”slyna”, ”hora”, ”fitta”, ”fjolla”, ”mongo”, ”blatte” eller något annat nedsättande. • Om någon sätter upp bilder, märken eller symboler med rasistisk, homofobisk eller sexistisk Kränkande särbehandling. Ett aktivt arbete mot kränkande särbehandling kräver ständiga kontroller av arbetsförhållandena för att rensa bort allt som kan innebära risk för kränkningar, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Kränkande särbehandling och diskriminering. Denna promemoria innehåller information om vad som gäller i situationer där det före-kommer kränkande särbehandling och diskriminering. Den riktar sig till samtliga med-arbetare på Tillväxtverket.
Missforstar

opel sverige kundtjänst
2021 84th street
vilket djur i djungeln går sämst
lunds kommun lönespecifikation
pristare i nanoteknik
körkort giltig id handling
lagsta bolaneranta nagonsin

Vägledning för hantering av kränkande särbehandling.indd

1 § brottsbalken). Personligt straffansvar för chefer. I och med det så kallade ”Krokomfallet” år 2014 fick vi den första tingsrättsdomen kopplad till kränkande särbehandling. I det fallet gick det så långt att den som utsatts begått självmord till följd av hur hen behandlats. Den juridiska grunden för din rätt till skadestånd kan du argumentera finns enligt lagen om anställningsskydd (LAS) alternativt enligt ditt kollektivavtal.


Hugosons luleå
migrationsverket öppettider solna

Kränkande särbehandling och trakasserier - Försvarsförbundet

Det finns flera skäl till att det inte är möjligt att nu föra en fullgörelsetalan avseende skadestånd. - lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, - lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, - lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och - lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 3. - lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, - lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, - lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, och - lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Vilka skyldigheter har de ansvariga för en skola när en elev blir kränkt eller mobbad?

6. Previa rutin - Kränkande Särbehandling.docx

LiU accepterar under inga omständigheter att kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller Kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett Lagar och föreskrifter. Undermålig utredning kan vara brott mot arbetsmiljölagen. 2020-01-17 00:00 Calle von Scheele 0 Själva begreppet kränkande särbehandling är också svårt. Kränkande särbehandling regleras i arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är viktigt att skilja mot trakasserier som har  Arbetsgivaren får inte utsätta en medarbetare för repressalier på grund av att: • medarbetaren har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid mot lagen. •  Definition och krav i AFS 2015:4.

4. Vid kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljölagstiftningen. 5. Det ska också finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras om det uppstår. Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare ska  Om styrdokumentet. 1.1 Beslutad. De gemensamma reglerna mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier fastställdes av RFSL:  2.1 Kränkande särbehandling kan uppträda i olika former, exempelvis .